Vi är alla skapade för att leva med Gud i en djup andlig kärleksrelation. panorama-983735_640Jesus har genom sitt blod öppnat en levande väg till Fadern (Hebr 10:19-20). Vägen är öppen ända fram till Fadern, men ändå upplever många kristna kontakten med Gud som ytlig och tom. Gud längtar efter att vi i bönen ska möta honom ansikte mot ansikte och att vår kärleksrelation med honom ska fördjupas.

Gud har gett oss en mötesplats med honom i vårt inre, i vår ande. I den pånyttfödda människan har han själv sin boning genom den helige Ande. Anden för dig till Faderns hjärta, där du kan få uppleva samma underbara kontakt med honom som Jesus har. Vi behöver inte fara över land och vatten för att söka honom. Vi behöver inte ropa ut mot en tom rymd. Han finns inom oss. Anden ska aldrig lämna oss. Han ska alltid vara hos oss som Jesus själv säger i Joh 14:16-17. I tider av mörker, sorg, attacker och sjukdomar vet vi att han genom tron bor i våra hjärtan.”Kristus i er, härlighetens hopp” (Kol 1:27).

Vi behöver lära oss den ständiga gemenskapen med Gud i de soliga dagarna. Då blir det lätt och självklart att vända sig till honom i tider av prövningar. 

Anden förhärligar Jesus
Utan en nära kontakt med den helige Ande är det omöjligt att hålla kärleksrelationen med Gud levande. Den helige Ande har fått det viktigaste uppdraget i den här världen: att förhärliga Jesus.

Jesus säger i Joh 16:13-14: ”När han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.”

Kärleksrelationen och förvandlingen
love-699480_640
Anden vill inte att vi ska ha delade hjärtan. Han vill att Jesus ska få hela vårt hjärta. Bara då kan Anden utföra det förvandlande verk som han är kallad till. Han ska ju forma oss till Jesusmänniskor så att vi blir lika Sonen (Rom 8:29). Gud har tänkt att våra hjärtan ska förenas med Sonens hjärta så att vi ska känna samma sak som han. Sonens tankar ska bli ett med våra tankar, så att vi tänker som han. Gud vill att vi ska ha en kommunikation med Sonen, inte en envägskommunikation, utan en dialog hjärta mot hjärta.

Jesus – ditt dagliga bröd
Hebr 12:2 säger ”Se på Jesus”. Se honom framför dig ständigt. Utan denna kärleksrelation är det svårt att tjäna Gud. När Elia hade utmanat och besegrat Baalsprofeterna upplevde han en känsla av uppgivenhet och depression (1 Kon 19). Han inre var tomt och han önskade sig döden. Då kom ängeln med bröd från himmelen. Jesus är det bröd som Gud vill ge oss varje dag.

Det finns ingen verklig tillfredsställelse i den yttre tjänsten för Gud. Den är temporär och övergående. Därför säger Jesus till lärjungarna att de inte ska ha sin glädje i att demonerna är dem underdåniga, utan i att deras namn är skrivna i himmelen (Luk 10:17-20).

Då Gud förde upp Elia på berget och uppenbarade sig i den stilla susningen, förstod Elia vikten av att vårda kärleksrelationen, den djupa, varma, stilla kontakten med Gud. När den vårdas finns friden, närheten och värmen kvar trots alla yttre omständigheter och människors hot. Djupt där inne fortsätter Gud viska: ”Jag är med dig! Var inte rädd! Jag hjälper dig!”

Din drivkraft
Det är inte tjänsten eller kallelsen som ska vara drivkraften i våra liv. Inte heller behoven omkring oss. Nej, det är kärleken till Jesus som ska vara drivkraften. När vi möter hans kärlek och lär känna honom blir det ett naturligt utflöde i våra liv.

Den helige Ande vill lyfta vår blick från människor och rikta den mot Jesus. Det är då vi kommer att förvandlas. Anden har som målsättning att få oss att växa upp till Kristi fullhet och bli honom lika. Aposteln Johannes uttrycker det så här:”Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen” (1 Joh 4:17).

Jesus kände en djup tillfredsställelse då han fick göra Guds vilja. Jesus var tränad att känna Gud och hans röst. Därför kunde han även i de svåraste situationer, som till exempel i Getsemane, göra en full överlåtelse till Gud, även om han kände ett motstånd inför den svåra vägen till korset.

Jesuslikhet
Genom att Jesus kände Fadern så väl, kunde han bli en spegelbild av honom här på jorden. Det förunderliga med kärleksrelationen med Gud är att ju mer vi gensvarar till hans kärlek, desto mer olika blir vi varandra, och desto mer kommer den sanna personligheten fram. I Guds rike ryms så mycket, en sådan variation av skönhet och kreativitet, att Gud har en individuell plan för varje människa, för hennes personlighet, liv och framtid.

Endast i kärleksrelationen med Jesus kan Gud öppna våra ögon för det som han planerat för oss. Den helige Ande vill att vi ska beundra Jesus, mer än allt annat i den här världen. Den vi älskar blir vi lik. ”… ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet” (Ef 4:23–24). Det är inte svårt att likna Jesus om vi låter Anden utföra det förvandlande verket i våra liv.

Ordet levandegörs
I Joh 15:26 säger Jesus att den helige Ande ska vittna om honom. Anden berättar om Jesus för dig. Han gör Bibelns berättelser levande och för dig in i sanningen om Jesu död och uppståndelse. Han vittnar om att du är Guds barn enligt Rom 8:16. Detta inre vittnesbörd är det dyrbaraste du äger.

Den helige Ande vittnar om att Guds ord är sant. Kärleksrelationen med Jesus gör att Ordet blir verkligt och tillämpbart. Du läser inte bara Ordet och försöker tillämpa det efter bästa förmåga. Nej, i ditt innersta kommer Anden din svaghet till hjälp och förklarar det för dig. Han gör Ordet tillämpbart. När Ordet blev kött i Jesus Kristus så var det inte förståndskunskap utan ett kärlekens utflöde från Gud. Den helige Ande undervisar dig om det du behöver veta för att leva ett heligt liv i den här världen. Han vill att du och Jesus ska samarbeta så att Guds härlighet blir påtaglig och verklig för människor.

Den helige Ande är en underbar lärare. Han kan öppna våra ögon så att vi förstår Ordet. Han visar oss steg för steg hur vi ska leva ut Ordet på ett praktiskt sätt.

Det är Jesus och du som ska förvandla den här världen. Du lever inte ensam med din Bibel. Nej, du vandrar tillsammans med honom som har inspirerat varje ord och som förstår hjärtemeningen i varje stavelse. Anden är sanningen, och när han undervisar dig i Ordet kommer din kärleksrelation med Fadern och Sonen att bli stark, djup och härlig.

 – Linda Bergling