Trygg480_030417_1881_0135Själen kommer aldrig att bli tillfredsställd av skönhet, utbildning, status, gåvor eller mänsklig kärlek. Utan det är Guds kärlek som är grunden för tillfredsställelsen i vårt känsloliv. I syndafallet slogs människans känsloliv sönder, men när Gud kommer in och helar får dina känslor många nyanser som gör att du kan uttrycka dig på olika sätt. Känslor ska inte förtryckas eller förnekas. Älska Gud med dina känslor!

Känslor skall inte förtryckas eller förnekas. De skall lyftas upp till Gud. Själen skapades för att älska Gud. När Jesus får frågan: Vilket är det främsta budet, gav han svaret: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och all din kraft. I själen finns känslolivet. Känslorna är en fantastisk gåva ifrån Gud. Vi behöver först bli älskade av honom, sedan kan vi ge kärleken vidare till andra. När känslolivet berörs av Guds kärlek stillas den hunger som inte kan mättas av något i den här världen. När Gud berör känslolivet med sin kärlek kommer en så djup bekräftelse av att vara dyrbar att trygghet färgar varje känsla. Ur detta kommer det som människor djupast längtar efter, en god självkänsla. Om man inte älskar sig själv kan man inte älska andra. Guds kärlek, agapekärleken, strömmade obehindrat genom den första människans känsloliv, det var så överflödande att det sedan blev en sammanhållande kraft mellan de första människorna Adam och Eva.

Tillfredsställelse

Syndafallet, den stora skilsmässan, skilde själen ifrån Gud. I Ps 42:2-3 beskriver David hungern efter Gud. ”Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte?” Själen kommer aldrig att bli tillfredsställd av något annat än av den levande Gudens kärlek. Inte mat, inte vackra saker, inte status, utbildning, skönhet, gåvor eller mänsklig kärlek, ingenting kan ge den djupa tillfredsställelsen i känslolivet. Bara den levande Guden.

Vända hem

I 1 Petrus brev 2:25 står det att vi skall vända hem till vår själs herde och vårdare. Själen måste vända hem. Vår själ behöver försonas med Gud, genom Jesus befrias, helas och upprättas. Hos Jesus finns rening från allt mörker i känslolivet. Hos honom finns frihet från destruktiva och nedbrytande känslor, känslor som binder och plågar.

Fruktan

Den första känslan som infann sig i syndafallet var fruktan. Människan började känna fruktan, hon gömde sig. Ur denna fruktan har sedan många negativa känslor utvecklats som till exempel destruktiv vrede, bitterhet, orent begär, otacksamhet, stress, oro, uppror, självömkan, osäkerhet, hopplöshet, hårdhet, flyktkänslor, depression, betryck, hat, skam, fördömelse, kontrollbehov, avundsjuka, övergivenhetskänslor, förkastelse och irration med mera, med mera. Negativa känslor kan skada människan. Bibeln talar om att de kan skada både själen och kroppen. De blir en destruktiv makt som bryter ner. Avund (bitterhet) kan bli som röta i benen. Ett brutet mod suger märgen ur benen. (Ords 14:30, 17:22). Negativa känslor kan också skada vår omgivning och smitta av sig. Vem av oss kan inte berätta att en enda person kan skapa så dålig stämning i en hel klass, hem eller arbetsplats, att alla mår dåligt av den personen?
(Heb 12:15)

Vad göra?

Vad ska vi då göra med dessa negativa känslor? Vi skall ge dem till Gud. Paulus var öppen med alla sina negativa känslor, sin oro, ångest och fruktan. Han kunde uttrycka det som följande: ”Vi är bedrövade, men alltid glada.” Det fanns i hans själ ett djupare skikt i känslolivet. Mitt i bedrövelsen kände han glädje över gemenskapen med Gud. Ett helat känsloliv betyder inte att det alltid känns bra, att man alltid är lycklig, lugn och tillfredsställd. Men du får ett djupare skikt i ditt känsloliv. En mötesplats med Gud, där du berörs av honom hur än ditt känsloliv svallar. Bibeln kallar det för ett själens ankare. Du kommer inte att kastas hit och dit mera eller fara upp och ner i ditt känsloliv.

Förtroende

Att ge sina känslor till Gud är att visa honom förtroende. Du behöver inte längre gömma dig med dina fikonlöv. Du kan träda fram, gå till honom. Det står i Bibeln att det finns en nådens tron, en barmhärtig överstepräst, Jesus. Han har medlidande med dina svagheter och han kan hjälpa dig. Bär en negativ känsla inför Gud så kommer den att omslutas av den helige Ande. Du kommer då att se hur den känslan är fäst vid en upplevelse, ett minne eller något som har hänt rent konkret, en utskällning, ett brustet hjärta, mobbing, ett dåligt skolresultat eller något annat. När du ger din negativa känsla till Gud så kommer han att rena den, befria den och hela den. Ditt känsloliv kommer nu att återvända till det som var tänkt innan syndafallet. Du kommer inte att bli slätstruken, med bara s k ”kristna känslor”. Jag tänker på fördomen att du skall bli ”snäll-snäll”.

Många färger

Dina känslor kommer att få många färger, många nyanser. Många sätt att uttrycka sig på. När vi ser på Jesus ser vi hur ett känsloliv ser ut som är genomskinligt, fyllt av Guds närvaro. Jesus kunde jubla, vara glad, visa sina tårar, bli arg, känna djup barmhärtighet , delaktighet i andras nöd, han kunde bli trött, ja, han hade ett stort och rikt känsloliv.

Älska Gud

Tag alla tillfällen i akt och älska Gud med dina känslor. Ett sätt att göra det på är i lovsång och tillbedjan. Sjung högt, tag i så hela ditt känsloliv engageras. Finns det möjlighet att visa Gud din kärlek i dans och rörelser så gör det.

Genom bönen kan du be honom varje dag att fylla på av sin närvaro i dina känslor. Då räcker det för dig, dina vänner, din familj och dina barn. Du har då så att det blir över så att du också kan visa kärlek till dem som kanske är mest svåra att älska. Jesus säger: ”Älska era fiender och gör gott mot dem som förföljer er.”